Kampaania reeglid

 1.    Kampaania „AEG pesukuivatitele 90­päevane raha tagastamise garantii“ (edaspidi: kampaania) korraldaja on Electrolux Eesti Aktsiaselts, aadress Pärnu mnt 153, Tallinn 11624, Eesti, registrikood 10007776, KMKR nr EE100301997 (edaspidi: korraldaja).

2.    Kampaania algab 1. septembril 2018 kell 00.00 ja lõpeb 31. detsembril kell 23.59 Eesti aja järgi (ostutšekil märgitud kellaaeg kauplusest ostmisel või tellitud/reserveeritud kauba väljasaatmise aeg internetikauplusest ostmise korral (edaspidi: kampaania kehtivusaeg)).

3.    Kampaania kehtib kõigi AEG pesukuivatimudelite kohta, mille turustajaks on korraldaja ning mille müüja on soovinud osaleda kampaania läbi viimisel ja paigutanud asjakohase teabe oma müügikohta (edaspidi: kampaaniatooted). Kampaaniatooted on reeglina vastavalt märgistatud, kuid täpsema informatsiooni saamiseks soovitab korraldaja pöörduda müüja poole.

4.    See kampaania ei ole seotud korraldaja teiste kampaaniatega.

5.    Kampaanias võib osaleda iga vähemalt 18­aastane füüsiline isik, kes on tasunud kampaaniatoote eest täishinna sularahas või elektrooniliselt ja kes on kampaaniatoote soetanud isiklikuks kasutamiseks mitte äritegevuse eesmärgil (edaspidi: kampaanias osaleja).

6.    Kampaanias osalejal on õigus kampaania ajal soetatud kampaaniatoode müüjale 90 (üheksakümne) kalendripäeva jooksul alates kampaaniatoote ostmisest (s.o kauplusest ostmisel kassatšekil või internetikauplusest ostmisel tellimuse arvel märgitud kuupäevast) põhjust avaldamata tagastada ning saada asjaomasel ostutšekil märgitud ja kampaaniatoote eest tasutud summa müüjalt täies ulatuses tagasi.

7.    Kampaanias osaleja võib kampaania raames tagastada ainult sellise kampaaniatoote, millel on säilinud samad omadused, mis sellel olid soetamise ajal. Seega peab toode olema puhas ja korras, lõhnatu ning ilma muude väliste ja/või sisemiste kvaliteedivigadeta, v.a. vead, mis olid toodetel nende soetamise hetkel, see peab olema komplektne (ehk sisaldama kõiki osiseid, mis olid kampaaniatootel ostmise hetkel), vastama algsetele tehnilistele nõuetele ning sellel ei tohi olla sisemisi defekte, ümberehitamise/remontimise jälgi ega varjatud puudusi. Tagastatav kampaaniatoode võib olla kasutatud.

8.    Kampaaniatoote tagastamiseks peab kampaanias osalejal alles olema kassatšeki originaal või elektrooniline tellimuse arve, mille ta peab müüja nõudmisel ette näitama või müüjale esitama.

9.    Kui kampaanias osaleja kasutab kampaaniatoote tagastamise õigust, maksab müüja kampaanias osalejale tagasi kogu kassatšekile või tellimuse arvele märgitud summa, mis on kampaaniatoote eest tasutud. See summa tagastatakse hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul pärast kampaaniatoote tagastamist, seejuures kasutatakse samasugust maksemeetodit, mida kampaanias osaleja kasutas kampaaniatoote ostmisel (s.o sularahas või ülekandega pangakontole).

10.  Tagastatav kampaaniatoode tuleb tagastada ostukohta samadel tingimustel, mis kehtisid ostetud kampaaniatoote tarnimisel kampaanias osaleja suhtes. Seega juhul, kui müüja tarnis kampaaniatoote kampaanias osalejale tasuta, veab ta tagastatava kampaaniatoote ostukohta tagasi samuti tasuta. Juhul, kui kampaanias osaleja korraldab ise kampaaniatoote  äraveo, vastutab ta ka toote ostukohta tagastamise ning tagastamise korraldamise eest. Kui toote tagastamisega kaasnevad posti- või muud kulud, jäävad need isiku kanda, kes tasus nimetatud kulud kauba ostmisel. Eelmärgitu ei kehti juhtudel, kui müüjal on seadusest tulenev kohustus vedada toodet oma vahenditega.

11.  Kõik kampaaniaga seotud kaebused tuleb esitada korraldajale kirjalikult, saates tähtkirja korraldaja punktis 1 näidatud aadressil hiljemalt 15. aprilliks 2019, kui seadusega ei ole sätestatud pikemat kaebuste esitamise tähtaega. Korraldaja vaatab saadud kaebused läbi ja teatab oma otsusest kirjalikult, saates tähtkirja kaebuse esitajale neljateistkümne (14) päeva jooksul alates kaebuse saamisest.

12.  Kampaania kehtib üksnes Eesti Vabariigi territooriumil.

13.  Kõik kampaaniaga seoses tekkinud vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi kohtus Eesti Vabariigi seadusandluse kohaselt.

14.  Käesolevad kampaaniatingimused ei piira kampaanias osaleja  seadusest tulenevaid õigusi, eelkõige seadusjärgset taganemisõigust, õigust lepingut tühistada, õigust nõuda kauba vastavust lepingu tingimustele, samuti tootja/müüja antud garantiidest tulenevaid õigusi.

15.  Korraldaja võib kampaania lõpetada enne kampaania kehtivusaja lõppu, kui esinevad vääramatu jõu asjaolud (loodusõnnetused, tulekahju, sõjategevus, streigid, töösulud jms), millest teatatakse võimaluse korral veebisaidil www.aeg.ee, arvestades vääramatust jõust tulenevaid asjaolusid ning võimalusi.

16.  Kampaanias osaleja võidakse kampaaniast kõrvaldada, kui korraldaja on leidnud, et kampaanias osaleja on tegutsenud pettuse teel või ebaausatel eesmärkidel või on kampaania tingimusi rikkunud.

 

 

Andmekaitsealane teavitus

Kampaanias osalemiseks ei tule kampaanias osalejal (edaspidi: andmesubjekt) korraldajale esitada mis tahes isikuandmeid. Üksnes juhul, kui korraldajal on põhjendatud kahtlus, et andmesubjekti või müüja tegevus on olnud petturlik või ebaaus, on korraldajal õigus müüjalt nõuda ostudokumentide esitamist, mille läbi võivad korraldajale teatavaks saada andmesubjekti isikuandmed. Mis tahes muudel juhtudel või eesmärkidel ei töödelda andmesubjekti isikuandmeid.

  1. Electrolux Eesti AS kui korraldaja on andmesubjekti isikuandmete suhtes vastutav töötleja. Korraldaja saab andmesubjekti isikuandmed oma koostööpartneritelt, kelleks on kampaania raames kampaaniatooteid pakkuvad müüjad.
  2. Isikuandmete töötlemise eesmärk on kampaania nõuetekohane läbiviimine ning kampaania vältel võimalike pettuste ning korraldaja majanduslikke huve kahjustava tegevuse tuvastamine. Andmesubjekti isikuandmeid töödeldakse üksnes korraldaja õigustatud huvist lähtuvalt, milleks on ettevõtte majanduslike huvide kaitse ning potentsiaalsete kahjulike tagajärgede ennetamine ja vältimine. Korraldaja võib isikuandmeid töödelda ka juhul, kui kõiki asjaolusid arvesse võttes osutub see vajalikuks müüja ja/või andmesubjekti vastu õigusnõuete esitamiseks. Eelnevalt mainitud juhul on korraldaja poolt isikuandmete töötlemise aluseks samuti õigustatud huvi, milleks on soov kaitsta enda majanduslikke huve ning vältida majanduslikku kahju.
  3. Isikuandmete töötlemine on lubatud üksnes käesolevas teavituses välja toodud eesmärkidel ja ulatuses. Kui korraldaja soovib isikuandmeid edasi töödelda muul kui käesolevas teavituses nimetatud eesmärkidel, teavitab korraldaja sellest eelnevalt andmesubjekti.
  4. Korraldajale esitatavatelt ostudokumentidelt nähtuvad isikuandmed, mida korraldaja võib käesoleva kampaania raames töödelda, on muu hulgas järgnevad: andmesubjekti ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-postiaadress ning postiaadress.
  5. Andmesubjekti isikuandmetele on ligipääs üksnes korraldajal. Teatud juhtudel võib korraldaja edastada andmesubjekti isikuandmeid teistele grupiettevõtetele oma õigustatud huvidest lähtuvalt. Korraldaja õigustatud huvid seisnevad sel juhul pettuste tsentraliseeritud avastamises, pettustest tulenevate tagajärgede likvideerimises ning võimalike õigusnõuete esitamise tsentraliseeritud korraldamisest. Ühelgi juhul ei edasta korraldaja andmesubjekti isikuandmeid väljapoole Euroopa Liitu ega Euroopa Majanduspiirkonda.
  6. Korraldaja säilitab andmesubjekti isikuandmeid kogu kampaaniaperioodi vältel, kustutades kogutud isikuandmed hiljemalt pärast kaebuste esitamise tähtaja lõppu ehk 16. aprillil 2019, kui käesoleva kampaania raames ei ole esitatud ühtegi õigusnõuet. Eelneval juhul säilitab korraldaja isikuandmeid seni, kuni tekkinud vaidlus on lahendatud.
  7. Andmesubjektil on õigus nõuda, et korraldaja esitaks talle teavet tema isikuandmete töötlemise kohta. Eeskätt on andmesubjektil õigus taotleda oma andmetele juurdepääsu ning nõuda andmete parandamist, kustutamist või töötlemise piiramist. Samuti on andmesubjektil õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele.
  8. Juhul, kui andmesubjekt soovib oma õiguste kohta saada täiendavat teavet või kui ta leiab, et tema õigusi seoses isikuandmete töötlemisega on rikutud, on andmesubjektil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.
  9. Küsimuste korral või oma õiguste teostamiseks palume andmesubjektil ühendust võtta korraldaja andmekaitseametnikuga, kasutades selleks järgnevaid kontaktandmeid:

 

AB Electrolux

105 45 Stockholm, Rootsi

E-posti aadress: privacy@electrolux.com

 

Üldiste küsimuste korral võite ka meiega otse ühendust võtta, kirjutades e-posti aadressile kontakt.ete@electrolux.ee või helistades numbrile +372 665 0030.